uorn logo_0

Începând cu anul 2000 în Republica Moldova se implementează primele programe de Reducere a Riscurilor, care reprezintă măsuri întreprinse în scopul profilaxiei/reducerii consecinţelor medicale, sociale şi economice ce apar inevitabil atunci când omul consumă droguri. Programele de Reducere a Riscurilor sunt susţinute şi promovate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii drept o măsură eficientă de protecţie împotriva infecţiei HIV.

În acest context, în decembrie 2004, 19 organizaţii, implementatoare ale strategiei Reducerea Riscurilor în R. Moldova au decis crearea Uniunii Organizațiilor active în domeniul Reducerea Riscurilor. La 19 noiembrie 2007, Ministerul Justiţiei al R. Moldova a înregistrat această Uniune.

UORN execută în mod continuu evaluarea necesităţilor membrilor şi a preocupărilor legate de implementarea programelor de reducere a riscurilor. În acest context, putem evidenţia: preocuparea legată de asigurarea continuităţii, durabilităţii şi stabilităţii financiare a proiectelor implementate pentru viitorul apropiat; necesitatea de extindere a spectrului de servicii adresate beneficiarilor în scopul unei acoperiri mai largi şi a eficientizării activităţilor; necesitatea aderării la standarde unice de funcţionare a proiectelor de reducere a riscurilor; necesitatea creării unui sistem de referinţă viabil ce ar soluţiona o gamă cât mai largă de probleme cu care se confruntă beneficiarii.

Viziune

Externă: O societate tolerantă, empatică și conștientă de faptului că HIV și consumul de droguri constituie probleme complexe de sănătate și sociale, care asigură un mediu de suport sub forma accesului la servicii și asistența specializată prin intermediul programelor de reducere a riscurilor, considerate drept intervenții eficiente de ocrotire a sănătăţii publice în R. Moldova.

Internă: Organizație ce promovează activ drepturile grupurilor vulnerabile în contextul HIV și a altor maladii comunicabile, dezvoltă și implementează cu suport financiar și tehnic local, național și internațional intervenții inovative sustenabile și calitative ce răspund necesităților grupurilor vulnerabile, colaborează cu structurile guvernamentale și neguvernamentale active în domeniul sănătății și securității publice.

Misiune

Crearea unui mediu favorabil legislativ, juridic, social, medical și ecologic în societate pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare prin dezvoltarea comunităților date,  prestarea de servicii și promovarea drepturilor acestora și prin consolidarea și extinderea capacităților eforturilor organizaţiilor membre.

Grupul țintă de beneficiari

 • Organizațiile implementatoare a programelor de reducere a riscurilor.
 • Persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare:
  • consumatorii de droguri injectabile;
  • lucrătorii sexuali;
  • persoanele infectate și afectate HIV, hepatite virale și tuberculoză;
  • tineri, inclusiv tinerii din grupurile vulnerabile și în risc sporit de infectare la HIV;
  • societatea la general.

Scop

Scopul este de a promova dezvoltarea şi implementarea continuă a strategiilor de reducere a riscurilor, drept abordare eficientă de ocrotire a sănătăţii publice în R. Moldova.

Obiective, care constau în

 1. promovarea noilor politici de sănătate în republică;
 2. promovarea educației medicale, sociale, juridice, ecologice ca facilitare a dobândirii cunoştinţelor care să permită înţelegerea problemelor de sănătate, problemelor sociale, juridice și de mediu în profunzimea şi complexitatea lor;
 3. consolidarea eforturilor tuturor părților implicate şi interesate în soluţionarea problemelor în domeniul consumului de substanţe psiho-active, prevenirii răspândirii HIV şi a altor maladii – hepatitelor virale, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală (ITS), etc.;
 4. dezvoltarea și promovarea strategiei de Reducerea Riscurilor, tratamentului de substituţie cu opiacee (TSO) şi a sistemelor de reabilitare şi tratament a consumatorilor de substanțe psiho-active, inclusiv a celor HIV-infectaţi;
 5. prevenirea răspândirii HIV, ITS, Hepatitelor virale, Tuberculozei şi a altor maladii în mediul grupurilor vulnerabile, și acordarea suportului psiho-social corespunzător persoanelor afectate de aceste maladii;
 6. acordarea suportului organizaţional, tehnic, metodic, informaţional organizaţiilor ce implementează programe de prevenire HIV şi programe bazate pe strategii de reducerea riscurilor;
 7. crearea condiţiilor pentru realizarea schimbului de experienţă, informaţii şi promovarea practicilor de succes;
 8. elaborarea strategiilor de interacţiune a organizaţiilor membre ale Asociaţiei cu forţele legislative, executive şi comunitare pentru crearea unui mediu favorabil de activitate;
 9. implicarea în perfecţionarea bazei legislative necesare pentru dezvoltarea şi implicarea strategiilor de reducerea riscurilor;
 10. implicarea în asigurarea durabilităţii şi stabilităţii financiare a programelor implementate de organizațiile membre;
 11. promovarea intereselor programelor de prevenire HIV şi Reducere a riscurilor din R. Moldova la nivel național și internațional;
 12. dezvoltarea și implementarea unor politici și practici de abilitare juridică, ce răspund necesităților comunităților vulnerabile și afectate de HIV;
 13. promovarea conceptului național de intervenții alternative pentru persoanele consumatoare de droguri și a reformării cadrului legislativ în domeniul antidrog în Republica Moldova.

Direcții de activitate

 • Facilitarea schimbului de experienţă şi multiplicare a bunelor practici între organizaţii ce implementează programe de reducerea riscurilor – organizarea vizitelor de studiu şi a vizitelor în teren, la nivel local/național, regional și internațional, pentru personalul acestor programe și pentru reprezentanți ai comunităților afectate. (din 2013)
 • Consolidarea capacităţilor Organizaţiilor ce implementează programe în baza strategiei Reducerea Riscurilor prin asigurarea unei instruiri şi formări profesionale continue – organizarea seminarelor, atelierelor, trainig-urilor, consultărilor şi supervizării. (permanent)
 • Asigurarea conexiunilor directe și a dialogului între organizaţiile ce implementează programe în baza strategiei Reducerea Riscurilor şi instituţiile din domeniul de activitate – organizarea meselor rotunde, conferinţelor, facilitarea participării la evenimente internaţionale desfăşurate în domeniu, constituirea dialogului între organizaţiile ce implementează programe de reducere a riscurilor şi instituţii statale din domeniul ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale. (permanent)
 • Coordonarea elaborării standardelor minime de calitate pentru organizaţiile ce implementează programe de reducere a riscurilor pentru populații cheie afectate din R. Moldova. (2013-2015)
 • Advocacy pentru susţinerea implementării continue a programelor de Reducerea Riscurilor din resursele Bugetului Public Naţional, prin participarea la elaborarea şi facilitarea aplicării standardelor minime de calitate pentru organizaţiile ce implementează programe de reducere a riscurilor în R. Moldova, definirea mecanismului de contractare socială a organizaţiilor implementatoare. (din 2013 până în prezent)
 • Schimbarea percepției sociale față de grupurile cu risc sporit de infectare HIV (consumatorii de droguri și lucrătoarele sexuale) din Republica Moldova. (din 2007 până în prezent)
 • Asigurarea oferirii serviciilor de asistență juridică primară care răspund nevoilor comunităților vulnerabile (cum ar fi consumatorii de droguri injectabile, lucrătorii sexuali, persoanele care trăiesc cu HIV / SIDA) prin intermediul activității para-juriștilor specializați. (din 2017 până în prezent)
 • Pledoarie pentru implementarea politicilor umaniste față de consumatorii de droguri prin promovarea aplicării intervențiilor alternative în cazul pedepselor asociate consumului de droguri. (din 2016 până în prezent)
 • Organizarea activităților de prevenire a infecţiei HIV, Tuberculozei, ITS şi a Hepatitelor virale B şi C în mediul beneficiarilor programelor de reducere a riscurilor – prin intermediul Teatrului Sociala și Forumului teatral și distribuirea materialelor informaţionale, participare la organizarea seminarelor de instruire cu scop de a educa beneficiarii programelor de reducere a riscurilor din regiuni. (2009-2010)
 • Promovează constant dezvoltarea capacităților membrilor organizațiilor în domeniul gender, implementând analiza de gen, care este o bază pentru dezvăluirea, studierea și minimizarea inegalității de gen, cât și contribuie la promovarea egalității și echității de gen în domeniu.
 • Mediatizarea activităților în domeniul sănătății publice: la moment prin intermediul rețelelor de socializare, iar anterior prin intermediul buletinului trimestrial „Proiectul Tău” – buletinul abordează subiecte de interes pentru personalul programelor de reducere a riscurilor implementate in R. Moldova, descrie evenimente şi noutăţi ale domeniului de activitate, prezintă modele de bună practică. (permanent)

Cooperare și finanțare

Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor este membru al:

 • Mecanismului de coordonare pe ţară pentru programele HIV /TB /ITS (Consiliul Naţional de Coordonare (CNC)
 • Comisia Naţională Antidrog (CNA)
 • Comitetul național al populațiilor cheie afectate (KAP)
 • Asociația Eurasiatică pentru Reducerea Riscurilor (EHRA)
 • Rețeaua Eurasiatică de sănătate a populațiilor cheie (EKHN)
 • Rețeaua regională a Europei de Sud și Est a comunităților afectate de tuberculoză și HIV (SEE RCN)

Uniunea colaborează cu:

 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale
 • Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției
 • Dispensarul Republican de Narcologie, IMSP
 • Autoritățile Publice Locale
 • Rețeaua de promovare a drepturilor lucrătorilor sexuali (SWAN)

Donatori de bază ai Uniunii sunt:

 • Fundația Soros Moldova
 • Fondul Global pentru combaterea HIV/SIDA, Tuberculoză şi Malarie
 • Centrul pentru Politici și Analiză în Sănătate (PAS)
 • UNICEF Moldova
 • UNODC, oficiul local
 • UNAIDS Moldova
 • Asociația Eurasiatică pentru Reducerea Riscurilor (EHRA)

 

Informații de bază despre Uniune

Основная информация о Союзе

Basic information about the Union